Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú pre:

Bc. Jaroslav Križan

IČ: 50014005

DIČ: 1076222774

So sídlom: Suchá nad Parnou 805, 91901 Suchá nad Parnou

Kontaktné údaje:

E-mail: internetovyobchod333@gmail.com

(ďalej len predajca)

2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predajcu a fyzickej osoby, ktorá uzatvára
kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ mimo podnitakeľskú činnosť alebo v rámci podnikateľskej činnosti
(ďalej ako kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu www (ďalej len internetový obchod).

3. Ustanovania VOP sú neoddeliteľnou súčastou kúpnej zmluvy. Iné dojednanie v kúpnej zmluve
má prednosť pred ustanovaniami týchto obchodných podmienok.

4. VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o produktoch a cenách

1. Informácie o produktoch, vrátanie uvedenia ceny konkrétneho produktu a jeho hlavných
vlastností sú uvedené u konkrétneho produktu v detaile produktu internetového obchodu.
Ceny produktov sú uvádzané v konečnej výške. Ceny produktov sú platnosti po dobu,
ktorú sú uvedené v internetovom obchode. Toto ujednanie umožnuje dojednanie dojednanie 
kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Prezetácia všetkých produktov v internetovom obchode je informatívneho chrakteru a predajca 
nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom produktov v internetovom obchode.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie a poplatkoch spojených s balením a 
dodaním produktov. Informácie o nákladoch s balením a dodaním produktov sú uvedené
v intertnetovom obchode a sú platné len v prípade doručnia tovaru na území Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z ceny produktov nieje možné kombinovať, ak nedohodne predajca 
s kupujúcim inak. Alebo sa nejedná o dočasnú akciu, ktorá v určitých prípadoch može 
byť predávajúcim odvolaná, ak podľa neho nepríde k splneniu podmienok uplatneniu danej akcie.

III.

Objenávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Čas a náklady spojené pri použití komunikačných či iných prostredkov v súvislosti s uzavretím
kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám, vrámci vlastnej réžie. Nieje možné sa domáhať 
preplatenia takýchto či iných nákladov.

2. Kupujúci môže objednávku produktov vykonať prostretdníctvom registrácie v internetovom obchode
 alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. Prípadne emailom a 
 predajca môže v internetovom obchode vytvoriť objednávku za neho.
 
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie produkty a počet ich kusov. 
Spôsob doručenia a platby, ktoré v prípade spoplatnenia sú prirátané ku produktom 
a zohladnené v konečnej cene objednávky.

4. Pred odoslaním objednávky si kupujúci može skontrolovať údaje, prípadne ich zmeniť.
V prípade odoslania objednávky kupujúcim ich predávajú považuje za správne a
podmienkov platnosti objednávky je vyplnenie povinných údajov. 
A potvrdenie kupujúceho že sa oboznámil s týmito VOP.
Ak kupujúci zistí zle zadaný údaje alebo údaje je nutné ich čím skôr oznámiť predajcovi.
V prípade nezrovnalostí údajov a odoslaní objednávky s nesprávnymi údajmi, si tieto
náklady spojené na zvnovu doručenie hradí sám kupujúci.

5. Po obdržaní objednávky internetový obchod automaticky odošle správu o obdržaní objednávky
na emailovú adresu ktorú kupujúci zadal vrámci objednávkového procesu alebo v registrácii.
Toto potvrdenie je automatické nepovažuje sa za uzaretie zmluvy.
Kúpna zmluva je uzavretá až po spracovaní a potvrdení objednávky predajcom.
Kúpna zmluva je uzavretá až po akceptovaní objednávky predajcom a informuje o tom kupujúceho
emailom o potvrdení, prípadne zmenou statusu objednávky spracúvava sa alebo čaká na platbu.

6. Ak predajca nemôže z akýchkoľvek dôvodov požiadavke vyhovieť. Môže sa dohodnúť, prípadne navrhnúť
inú ponuku, ktorú musí nakupujúci potvrdiť že s ňou súhlasí. Ak predajca neobdrží potvrdenie 
o novej ponuke zo strany kupujúceho považuje ju za bezpredmetnú. 
A to aj v prípade nedoručenia ponuky alebo skončení v priečinku spam.
Prípadne objednávku môže stornovať a oznámi to kupujúcemu.

7. Objednávky prijaté a potvrdené predajcom sú záväzné. Kupujúci môže objednávku zrušiť,
pokým nebola predajcom odoslaná. Ak zrušenie objednávky príde neskoro alebo si toto žrušenie
predajca prečíta neskôr ako odoslal objednávku. Je kupujúci povinný si objednávku prevziať 
alebo objednávku vrátiť s uhradením náhladom na doručenie predajcovi.

8. V prípade že prišlo ku zlému uvedeniu ceny predajcom alebo ak v priebehu objednávky
zistí nesúlad ceny s objednávkou. Predajca pošle kupujúcemu alternatívnu ponuku, 
ktorú musí kupujúci potvrdiť. Pokiaľ nieje takáto ponuka potvrdená a doručená predajcovi,
považuje ju za bezpredmetnú a to aj v prípade ak by neboal doručená alebo skončila v priečinku spam.
Kupujúci si musí skontrolovať si sa jeho objednávka ďalej spracuváva. Zmenou statusu 
alebo iným potvrdením predajcu.

IV.

Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho na internetovom obchode predávajúceho môže kupujúci
pristupovať do svojho zákazníckeho účtu (ďalej len registrácia).
Na základe svojej registrácie môže kupujúci vytvárať objednávky produktov.
Ale kupujúci môže produkty objednať aj bez registrácie.

2. Pri registráci je kupujúci a pri objednaní tovaru, prípadne pri objednávke
bez registrácie je kupujúci povinný údaje uvádzať správne a pravdivo. V prípade
zmeny údajov si ich aktualizovať. Údaje uvedené v registrácii a a objednávke
sú považované predajcom za správne.

3. Prístup k regsitrácii je zabeypečený užívateľským emailom a heslom.
Kupujúci je pivinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných
k prístupu do jeho registrácie. Predajca nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie
zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predajca môže registráciu kupujúceho zrušiť a to najmä vtedy, ak kupujúci 
svoju registráciu dlhšie nevyužíva. Alebo v prípade keď kupujúci poruší svoje
povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto VOP. Prípadne ho môže ožnačiť ako nespolahlivého zákazníka
a jeho objednávky automaticky neakceptovať. O čom je kupujúci raz informovaný.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite.
A to najmä vtedy ak prebieha údržba alebo aktualizácia hardwéroveho alebo softwérového
vybavenia predajcu. Prípadne úrebieha údržba alebo aktualizácia oprávnenými tretími osobami.

V.

Platobné podmienky a dodanie produktov

1. Cenu produktov a daľšie náklady na dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci zaplatiť týmito spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na bankový účet predajcu

- dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru

2. Kupujúci je predajcovi povinný zaplatiť za objednané produkty. A to aj náklady
spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nieje uvedené inak je sa rozumie
kúpnou cenou aj nádklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti dobierku je cena splatná pri prevzatí produktov.
V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Kupujúci je povinný uhradiť objednávku kupujúcemu, a to hlavne v prípade dobierky.
V prípade platby prevodom môže objednávku predajca stornovať ak neprišlo k jej uhradeniu do 3 dní.
A tovar nebude kupujúcemu doručený.

4. V prípade prostrdníctvom platobou bránou (ak je v internetovom obchode možné).
Postupuje kupujúci podľa instrukcií poskytovateľa elektronických služieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu predajcovi
splnením pripísania danej sumy na bankový účet predajcu.

6. Predajca nepožaduje vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny
pred odoslaním produktoiv nieje zálohou.

7. Podľa zákona pre predajca povinný vystaviť kupujúcemu faktúru za dodané produkty,
vrátane náhladov s balením a dopravy.

8. Tovar je kupujúcemu dodaný spôsobom ktorý určil v objednávke:

- kuriéskou službou

- prostredníctvom výdajne tovaru, ktorú si kupujúci určil (ak je dostupné)

9. Voľba spôsobu dodania produktov a vykonáva v priebehu zadávania objednávky kupujúcim.

10. Náklady na dodanie a prevzatie produktov, ktoré si vybral kupujúci počas objednávkového procesu
v internetovom obchode je uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

11. Ak je predajca podľa kúpnej zmluvy povinný dodať produkty na miesto určené kupujúcim
v objednávke. Je kupujúci povinný prevziať objednávku pri jej dodaní. V prípade že je nutné
tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom. Kupujúci je povinný zaplatiť náklady spojené
s opakovaným doručením objednávky. Prípadne uhradiť náklady s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí objednávky od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
obalov objednávky a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi.
V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúcemu neoprávnenému vniknutiu do zásielky
nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (ďalej len faktúru).
Faktúra je odoslaná na emailovú adresu kupujúceho. V prípade dobierky môže byť faktúra
priložená k dodávaným produktom.

14. Kupujúci nadobúda vlatnícke práva k daným produktom až po zaplatení celej kúpnej ceny a
prevzatí, produktov. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie ci zničenie produktov prechádza
na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ,
má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je do 14 dní:

 - od dňa prevzatia tovaru
 
 - od dňa prevzatia poslednej časti dodávky produktov, ak je predmetom dodávky produktov niekoľkými častiami
 
 - od dňa prevzatia prvej dodávky, ak je predmetom zmluvy pravidené opakovaná dodávka produktov
 
3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 
 - v prípade ak predajca oznámil pred uzavretím zmluvy kupujúcemu že v tomto prípade nemá
 právo na odstúpenie od zmluvy a produkty už boli doručené
 
 - v prípade dodávky produktov ktoré boli upravené alebo vyrobené pre kupujúceho na mieru 
 
 - v prípade produktov ktoré podliehajú rýchlej skaze
 
 - v prípade produktov ktoré boli zmiešané nenávratné s inými produktmi
 
 - v prípade porušenia obalu produktov, ktoré nieje možné vrátiť z hygienických dôvodov
 
 - a v daľších prípadoch zákona v paragrafe 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa
 
4. Pre dodržanie lehoty na vrátenie produktov musí kupujúci predávajúcemu emalom nahlásiť
dopredu že chce produkt vrátiť v tehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Vzor emailu nájde kupujúci na internetovom obchode

6. Kupujúci ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť produkty do 14 dní. 
Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru a to, aj v prípade ak nejde tovar 
vrátiť obvyklou cestou.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy predávajúci vráti penize späť kupujúcemu bankovým prevodom na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob produktov, ktorý predávajúci ponúka. 
Vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu 
dodania tovaru.

9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nieje povinný predajca vrátiť penažné prostriedky skôr, 
než predajca produkty späť prijal.

10. Tovar musí kupujúci vrátiť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený 
ak je to možné v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na produktoch je predajca
oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predajca je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru.
V prípade platby predom vrátiť finančné prostriedky kupujúcemu.

VII.

Práva z vadného plnenia

1. Predajca zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. 
Predajca zodpovedá kupujúcemu že v dobe v ktorej kupujúci tovar prevzal:

-  produkt má vlastnosti ktoré predajca uvádza v internetovom obchode

- hodí sa k účelu ktorý predávajú uvádza

- produkt zodpovedá uvedenej akosti

- produkt je v zodpovedanom množstve alebo hmotnosťi

2. Ak sa vada prejaví 6 mesiacov od prevzatia, má sa zato že tovar bol chybný už pri prevzatí.
Kupujúci má právo uplatniť práva z vady ak sa vada prejaví do 24 mesiacov.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predložiť reklamáciu a požadovať:

- bezplatné odstránenie vady produktu, ak je to možné

- výmenu za iný tovar, ak je dostupný a je to možné

- ak vadu nejde odstrániť, dostať primeranú zľavu

- ak vadu nejde odstrániť, odstúpiť od zmluvy

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

- produkt má vadu, ktorú nemožno odstrániť

- v prípade opakovanej vady

- ak nemôže produkt riadne používať, ak má vačší počet vád

5. Predávajú ci je povinný prijať reklamáciu, ktorá bola dopredu emailom oznámená a uznaná ako opodstatnená.
Spôsobom doručenia dohodnutým dopredu.

Predávajúci je povinný emailom poslať kupujúcemu čo je obsahom reklamácie, aký je spôsob vybavenia reklamácie. Ako aj potvrdnie od dátume a spôsobe vybavenia reklmácie.

Prípadne poslať odôvodnienie zamietnutia reklamácie.

6. Ak kupujúci uplatní reklamáciu je predávajúci povinný poučiť kupujúceho o právach vyplívajúcich z vadného plnenia.
Určiť spôsob vybavenia reklamácie. V zložitých situáciach do 3 dní.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. 
Po uplinutí tejto doby má kupuúci právo odstúpiť od zmluvy.

7. Predajca informuje najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie o výsledku reklamácie.

8. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci vedel dopredu že produkt má vadu.
Alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

9. V prípade oprávennej reklamácie má kupújúci právo na vrátenie účelne vynaložených 
nákladov vzniktým v súvislosti s reklamáciou. Ak to ak to požiada do 1 mesiaca do uplinutí
záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia má kupujúci, ak je viacero možností.

11. Práva a povinnosti sa riadia paragrafom 499 až 510, 
paragraf 596 až 600 a parafraf 619 až 627 zákona č 40.1964 Zb.
Občianskeho zákoníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

12. Daľšie práva a povinnosti upravuje reklamačný poriadok predajcu.

VIII.

Doručovanie správ

1. Zmluvné strany si môžu všetku korešpodenciu doručovať pomocov elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v internetovom obchode.
Predávajúci na email z registrácie alebo objednávky.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predajcu so žíadostou o nápravu.
Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Má právu na podanie mimosúdneho riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov.

2. K mimosúdnemu riešeniu sporov je príslišná SOI:

 

Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj

Pekárska 23

91701 Trnava 1

E-mail: tt@soi.sk

 

3. K mimosúdnemu riešeniu sporov je Európske spotrebiteľské centrum:

 

Európske spotrebiteľské centrum v SR

Mlynské nivy 44/A

827 15 Bratislava 212

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

 


3. Týmto nieje dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.

X.

Závarečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi zmluvnými stranami sa spravujú právnym poriadkov Slovenskej republiky.

2. Predávajú ci nieje viazaný k žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení
zákona č.205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Všetky práva k webovým stránkam predajcu. Autorské práva k obsahu, 
vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, grafiky, ochranných známok, loga a ďaľsieho obsahu a prvkov,
nálezia predajcovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky
alebo ich čast bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci neberie zodpovednosť za chyby vzniknuté 
v zásahu tretích osôb do internetového obchodu.
Internetové stránky nesmú byť používané spôsobom, ktorý by moholi mať negatívny
vplyv na ich prevázdku. Ani v rozpore ich určením či účelom.

5. Kúpna zmluva obchodné podmienky sú archivované predajcom.
Neoprávnená zmena týchto podmienok, či kúpnej zmluvy nemá právny dosah.

6. Zmenie týchto podmienok môže predajca meniť či dopĺňať. 
Čím nie sú doktnuté práva vychádzajúce po dobu účinnosti z predchádzajúcich podmienok.

7. Prílohou VOP je formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 16.8.2022